Fundats

Fundats

§ 1

Fondens navn er Fonden Svanekegaarden.
Fondens hjemsted er i Svaneke, Bornholm.
§ 2

Fonden har til formål i de bygninger, den har erhvervet sig/fået stillet til rådighed, at tage initiativ til kulturelle arrangementer og skabe kunstneriske oplevelser på Bornholm, samt profilere sig i det øvrige land.
Fondens ejendom bærer navnet Svanekegaarden
Svanekegaarden skal benyttes til gavn for såvel det bornholmske som hele det øvrige danske samfund, herunder kulturlivet og erhvervslivet, gennem konferencer, seminarer, master class, udstillinger, koncerter, teaterforestillinger, foredrag m.v.. Svanekegaarden skal også – gennem sit Dukketeater – fremme interessen for denne kunstart, for både voksne og børn.
Svanekegaarden ligger ved Østersøen, centralt placeret i den såkaldte ”Hansa-region”, som lægger op til et samarbejde, staterne i mellem. Og her er det vigtigt, at Svanekegaarden fortsætter sin linie og fokuserer på det kulturelle samarbejde, bl.a. med Baltikum og de nordiske lande, som Svanekegaarden har været med til at udvikle fra fondens start. Svanekegaarden skal også stadig være åben for samarbejder med andre nationer end Østersølandene. Svanekegaarden bør også gøre en indsats for at få internationale personligheder fra ind- og udland til øen i sommerperioden for at skabe nogle alternative oplevelser til glæde for bornholmerne.
Fonden råder bl.a. over et keramisk værksted og nogle gæsteboliger. Her kan personligheder inden for keramik, kultur- og erhvervslivet fra hele verden inviteres til ophold i kortere eller længere tid, med henblik på, at et sådant ophold skal tjene til at realisere fondens ideer.
§ 3

Fondens egenkapital består ved stiftelsen af 750.000 kr., som er indbetalt kontant.
Fondens egenkapital kan kun anvendes til sikring af ”Svanekegaarden”s opretholdelse på de i denne fundats fastsatte måder.
Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt i henseende til en bedre varetagelse af de i § 2 nævnte formål, er den berettiget til at overdrage den i § 2.1 nævnte ejendom til andre, herunder en offentlig myndighed.
I det omfang fonden råder over kapital udover egenkapitalen, kan denne benyttes til udlodninger, der direkte eller indirekte tjener til opfyldelsen af fondens formål.
§ 4

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-12 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen, og som tæller mindst 7 af nedenstående.
Et medlem udpeges af Bornholms Regionskommune.
Et medlem skal hentes blandt øens fremmeste keramikere.
Et medlem skal være aktiv inden for det bornholmske erhvervsliv.
Et medlem skal være kyndig på dukketeaterområdet.
To medlemmer skal have et alsidigt nationalt og internationalt netværk.
Et medlem hentes fra Svanekegaardens Kunst og kulturforening.
To kunstinteresserede borgere med fast bopæl på Bornholm.
Hver interessegruppe i bestyrelsen kan foreslå sin/sine efterfølger(-e) i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde, eller ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, udpeges eller vælges et nyt medlem ved en flertalsbeslutning i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5

Bestyrelsen kan ansætte en eller flere personer til at forestå den daglige ledelse af fonden.
§ 6

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura i nødvendigt omfang.
§ 7

Fondens regnskabsår er kalenderåret.
§ 8

Fondens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med god tidssvarende regnskabsskik.
Fondens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.
Fondens årsregnskab underskrives af bestyrelsen.
§ 9

Der er ikke tillagt stifterne, bestyrelsen eller andre særlige rettigheder.
Medlemmerne af bestyrelsen modtager ikke honorar, men kan få de udgifter, som er forbundet med bestridelsen af hvervet, refunderet.
§ 10

Nærværende fundats kan kun ændres, såfremt et flertal af bestyrelsen er enige herom. Derudover skal ændringen godkendes af Justitsministeriet.
I tilfælde af fondens ophør skal dens formue, herunder bygninger og materiel, tilfalde Bornholms Regionskommune, således at det overdragne alene må benyttes til at understøtte kulturlivet på Bornholm.

Formand for Svanekegaarden
PR4
Peter Riis