Generalforsamling og Kontingentopkrævning

GENERALFORSAMLING: Torsdag 14. marts 2019 kl. 19

Indkaldelse og opkrævning kan udskrives herfra

 

7. februar 2019

Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.00 på Svanekegården.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Orientering om budget samt fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse: På valg: Jette Spangsby, Gudny Nielsen og Jørgen Badsted.  Endvidere udtræder Lone Thrane af bestyrelsen.

Jette Spangsby, Gudny Nielsen og Jørgen Badsted modtager genvalg. Nyvalg af et medlem for Lone Thrane. Bestyrelsen foreslår Dennis Støvring.

7. Valg af suppleanter: På valg er Nanna Wermelin og Dennis Støvring. Nanna Wermelin modtager genvalg.

Såfremt Dennis Støvring vælges til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen Thea Riis Pedersen.

8. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Poulsen

9. Eventuelt

 

Kun medlemmer med betalt kontingent for 2019 har stemmeret.

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest d. 8. marts 2018, så foreningens kasserer kan nå at registrere indbetalingen. Husk endelig afsendernavn.

Foreningens konto i Nordea, er: reg. nr. 0661 konto nr. 7555 660 175.

Hvis nye medlemmer har betalt kontingent i slutningen af 2018, (nov. –dec.) gælder medlemskabet automatisk for 2019.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der udlodning af indkøbte værker. Kun medlemmer med betalt kontingent for 2019 kan deltage i udlodningen og kun ved personligt fremmøde.

Vibeke Eskesen, formand

Generalforsamling og Kontingentopkrævning