Vedtægter

Lov og Orden

Kunst- og kulturforeningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening.

Dens hjemsted er Svanekegaarden - Svaneke - Bornholm.

 

§ 2. Formål.

Foreningen har til formål at inspirere Fonden Svanekegaarden og medvirke til fornyelse og fremme af arrangementer, der bl.a. kan skabe en forlængelse af sommersæsonen. Dette kan ske gennem afholdelse af caféarrangementer, kunstudstillinger o.l., herunder afholdelse af Bornholms Censurerede Efterårsudstilling.

Endvidere skal foreningen medvirke til at udbrede kendskabet til det særlige bornholmske kulturliv i samspil med det omgivende samfund.

 

§ 3. Medlemmer.

Som foreningens medlemmer kan optages personer, virksomheder og foreninger.

Familiemedlemskab giver to stemmer, øvrige medlemskaber én stemme.

Medlemskabet bortfalder, ved manglende kontingentindbetaling.

 

§ 4. Kontingent og regnskabsår.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som legater og arv.

 

§ 5. Foreningens ledelse.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger bestyrelse og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer.

Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I lige år afgår 3 - 4 medlemmer, og i ulige afgår 2 - 3 medlemmer.

2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg efter eget skøn.

 

§ 6. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Af dagsordenen kan det fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, forslag om kontingentets størrelse samt bestyrelsens og medlemmernes eventuelle forslag til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet og bestyrelsen skal da senest 3 uger efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

Kandidater med de højeste stemmetal er valgt.

Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem de således berørte kandidater.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7. Ændring af vedtægter.

Forandring i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, såvel som foreningens frivillige opløsning, af hvem denne end foreslås, kan kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.

 

§ 8. Tegningsregler.

 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med en af bestyrelsen udpeget person.

 

§ 9. Revision.

Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.

 

§ 10. Foreningens opløsning.

 Foreningen kan opløses ifølge generalforsamling, jvf. § 7.

 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Svanekegaardens Fond efter bestyrelsens beslutning.

 Dog skal midler, som er modtaget som tilskud fra kommunale eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tidspunktet for opløsningen, tilbagebetales til vedkommende offentlige myndighed.

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Svaneke den 10. Juni 2002.

Vedtægter